Dárek konopná mást pro nejrychlejší zákazníky, info v kategorii ''Vyberte si dárek!'' Do konce roku jsme schopni dodat již jen zboží skladem, info o dostupnosti najdete v detailu produktu.

Co to je Ekologické zemědělství a biopotraviny?

Ekologické zemědělství je způsob hospodaření, který klade značný důraz na opatření chránící půdu a přírodu, zajišťuje ohleduplné zacházení se zvířaty a nepoužívá syntetické pesticidy ani umělá hnojiva. Ještě před několika lety bylo okrajovou specialitou malé skupiny farmářů i zákazníků. Během devadesátých let se ale jeho postavení dramaticky změnilo. Šetrné hospodaření se stává běžným a zboží, které nabízí, v mnoha obchodech samozřejmostí.Ekologické zemědělství, v němž je striktně zakázáno použití umělých chemických látek, nabízí řešení jak omezit množství nebezpečných látek v potravinách na minimum. Ekologické zemědělství je přesně definovaná forma hospodaření, založená na produkci potravin optimální kvality a množství, používající praktiky trvale udržitelného rozvoje, s cílem vyhnout se používání agrochemických vstupů a minimalizovat poškození životního prostředí. Tento přístup chápe úzké spojení mezi všemi částmi přírodního systému.V ekologickém zemědělství jsou využívány přirozené metody ochrany před škůdci, plevely a nemocemi. Kvalitní půda pomáhá rostlinám vytvářet přirozenou odolnost proti napadení. Na ekologických farmách jsou vítanými pomocníky přirození predátoři, jako ptáci, netopýři, brouci a slunéčka sedmitečná, živící se škodlivým hmyzem. Používají se odolné odrůdy nebo preventivní opatření.

Principy ekologického hospodaření:

 • Produkce potravin vysoké kvality a přiměřeného množství
 • Postupy v souladu s přírodními systémy a cykly na všech úrovních od půdy, po rostliny až ke zvířatům
 • Udržování a/nebo zvyšování dlouhodobé úrodnosti a biologické aktivity půdy
 • Osevní postupy a technologie pěstování bránící erozi půdy
 • Plevele jsou potlačovány agrotechnickými metodami, herbicidy nejsou povoleny
 • Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům je založena na podpoře samoregulující funkce agroekosystému, biologických a biotechnických metodách. Fungicidy a insekticidy nejsou povoleny
 • Etické zacházení se zvířaty respektováním jejich vrozených potřeb a chování
 • Respektování místních, ekologických, klimatických a zeměpisných rozdílů a využívání praktik a postupů vyvinutých v jejich důsledku

Ekologické principy:

 • Podpora druhové pestrosti a ochrana vzácných přirozených stanovišť a přírodních útvarů
 • Maximální využití obnovitelných zdrojů a recyklace, využívání místních zdrojů
 • Minimalizace znečištění a odpadů
 • Pěstování geneticky manipulovaných organismů (GMO) není povoleno  

Princip úpravy biopotravin:

 • Minimum zpracování při zachování charakteru upravované potraviny
 • Zakázané postupy: iontové měniče, bělení, působení syntetických hormonů, ozařování, mikrovlnný ohřev, používání barviv, arómat a sladidel syntetického původu
 • Snaha o vyloučení možnosti kontaminace nebo záměny s konvenční potravinou
 • Maximální množství informací o způsobu úpravy a složkách potraviny pro zákazníky  

Sociální principy:

 • Zajištění spravedlivé a přiměřené kvality života, pracovního prostředí a uspokojení z práce pro zemědělce a jejich rodiny
 • Rozvoj ekologicky zodpovědné produkce, výroby a distribuce, s důrazem na místní systémy 

Ekologický původ biopotravin zajišťuje zákon a přísná kontrola:

Ekologické zemědělství je v České republice definováno Nařízením Rady EU 2092/1991 a zákonem 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství.  Dodržování stanovených pravidel je v systému ekologického zemědělství přísně kontrolováno na všech úrovních, od vstupů do zemědělské výroby přes zpracování bioproduktů až po prodej konečnému spotřebiteli. Na základě výsledků kontrol se provádí certifikace bioproduktů a biopotravin vydáním tzv. Osvědčení o původu bioproduktu (biopotraviny) a jejich označení ochrannou známkou BIO - Produkt ekologického zemědělství. Tato známka zaručuje spotřebiteli, že produkty pocházejí z kontrolovaného systému ekologického zemědělství a byly osvědčeny oprávněným certifikačním orgánem.

10 důvodů, proč kupovat BIO potraviny (a je jich mnohem, mnohem více!):

 • Jsou zdravé
  Biopotraviny obsahují v průměru větší množství Vitamínu C a nezbytných minerálů, jako vápníku, hořčíku, železa a chrómu, stejně tak antioxidantů, tak důležitých v boji proti rakovině. Bylo dokázáno několika studiemi, že biozelenina a bioovoce obsahují až o 50 % více vitamínů, minerálních látek, enzymů a dalších živin oproti konvenční produkci. Bylo dokázáno několika studiemi, že biopotraviny obsahuje více vitamínů a živin nežli produkce z konvenčního zemědělství. Bio plodiny měly podle vědeckých studií vyšší průměrný obsah všech 21 analyzovaných živin. Výsledky byly statisticky průkazné pro vitamín C (o 27% více), hořčík (29%), železo (21%) a fosfor (14%). Práce v konvenčním zemědělství může vážně poškodit zdraví zemědělských pracovníků. Jsou vystaveni mnohem většímu riziku onemocnění rakovinou, respiračními chorobami a jinými vážnými nemocemi. Vědecké studie dokazují, že farmáři vystavovaní působení herbicidů jsou šestkrát více ohroženi rakovinou než ti, co v zemědělství nepracují. Odhaduje se, že se ročně asi 1 milion lidí otráví pesticidy. Ekofarmy poskytují bezpečné místo, kde se nikdo nevystavuje působení toxických chemikálií. Na ekofarmách jedovaté chemikálie nenajdeme.
 • Neobsahují přídatné látky a „éčka"
  Biopotraviny neobsahují přídatné látky, které mohou způsobovat zdravotní problémy, jako srdeční onemocnění, osteoporosu, migrény a hyperaktivitu. Mezi zakázaná aditiva patří i ztužený tuk, aspartam (umělé sladidlo) a glutaman sodný. Při výrobě biopotravin je přípustné pouze velmi omezené použití pomocných látek, které jsou za přesně daných podmínek posouzeny experty a schváleny Evropskou komisí. Zcela zakázáno je např. použití umělých sladidel, zvýrazňovačů chuti a dalších chemicky syntetizovaných látek používaných při výrobě některých konvenčních potravin.
 • Neobsahují pesticidy
  Dnes je v České republice povoleno používat více než 300 chemických pesticidů a jejich zbytky jsou nacházeny v konvenčních potravinách, nejvíce v ovoci, zelenině, ale i v dětské výživě. Biologicky pěstované plodiny nejsou kontaminovány jedovatými chemikáliemi. Na povrchu průměrného jablka vypěstovaného konvenčním způsobem najdeme 20-30 umělých jedů, a to i po omytí. Mnoho pesticidů bylo schváleno dlouho předtím, než se začala zkoumat spojitost mezi těmito chemickými látkami a rakovinou či jinými chorobami. Mnoho herbicidů, fungicidů a insekticidů jsou karcinogenní látky. Pesticidy jsou jedy vyráběné na zničení živých organismů, a jsou tedy škodlivé i pro člověka. Kromě rakoviny mohou způsobovat také poškození plodu, poškození nervové soustavy a genetické mutace. U biologicky pěstovaných plodin se snižuje riziko výskytu reziduí pesticidů. Mají také nižší obsah dusitanů oproti konvenčním plodinám. Mnoho lidí kupuje biopotraviny z důvodu ochrany svého zdraví i zdraví celé rodiny. Ekofarmáři neznečišťují vzduch, půdu a vodu chemickými pesticidy a umělými hnojivy. Každoročně jsou na celém světě odplavovány obrovské plochy zemědělské půdy v důsledku eroze, která je způsobována intenzívním způsobem obhospodařování. Tyto ztráty nelze nijak nahradit. Úrodná půda vzniká mnoho let. Ekologický farmář je si toho vědom, a chrání a ošetřuje půdu jako základ své farmy. Voda tvoří 2/3 našeho těla a pokrývá 3/4 zemského povrchu. Odhaduje se, že pesticidy je kontaminována jak povrchová tak podzemní voda. Většina zdrojů pitné vody ve venkovských oblastech je znečištěna dusíkatými hnojivy a těžkými kovy, které mají původ v intenzívním zemědělství. V konvenčním zemědělství se na velkých plochách rok co rok monokulturně pěstují stále stejné plodiny jen s malými obměnami. Zatímco produkce se ztrojnásobila, nedostatečná druhová pestrost pěstovaných rostlin způsobila vyčerpání živin z půdy. Na obnovení půdní úrodnosti se používají umělá hnojiva ve stále větších dávkách. Monokulturně pěstované plodiny jsou náchylné na kalamitní výskyt chorob a škůdců, což nutí zemědělce aplikovat velká množství pesticidů na ochranu své úrody. Každý rok zaznamenávají zemědělci velké ztráty na výnosech, navzdory zvyšující se spotřebě chemických postřiků, částečně i díky tomu, že se již některé druhy chorob a škůdců staly vůči používaným chemickým látkám rezistentními. V ekologickém zemědělství se nepoužívají umělá hnojiva ani jedovaté pesticidy.
 • Neobsahují GMO
  V systému ekologického zemědělství nejsou genově upravené rostliny a suroviny povoleny. Při koupi biopotraviny si můžete být naprosto jisti, že byla vypěstována bez použití genově modifikovaného materiálu. Biopotraviny jsou jediný způsob, jak se vyhnout třeba i nevědomému požívání GMO, protože v žádném stupni výroby a zpracování biopotravin nesmějí být modifikované organismy použity. Odhaduje se, že v roce 2003 bylo v USA asi 65 % sóji a 55 % kukuřice vypěstované z geneticky modifikovaného materiálu. Pokud jíte pečivo, těstoviny, pekařské výrobky, smažené výrobky, cukrovinky, nealko nápoje, sojové výrobky - ty všechny obsahují jako složky sojový olej, sojovou mouku, lecitin, kukuřičný olej, kukuřičnou moučku, kukuřičný cukr nebo sirup, produkty z brambor nebo olej z bavlníkových semen. Pokud výrobky, které jíte, nejsou biopotravinami, téměř jistě konzumujete GMO (Platí zejména pro USA, v České republice je povinnost výrobek obsahující GMO označit).
 • Neobsahují zbytky antibiotik
  Poslední dobou se hodně diskutuje o užívání velkého množství antibiotik hospodářskými zvířaty a případnými vlivy na zdraví lidí. Ekologičtí zemědělci mají rutinní používání léků a antibiotik zakázáno. Pokud jíte mléčné a masné výrobky, biopotraviny jsou zárukou vašeho zdraví a zdraví vaší rodiny. Hospodářská zvířata chovaná intenzívním způsobem mohou být krmena antibiotiky, hormony, léky proti parazitům a jinými léčivy bez ohledu na to, jestli jsou nemocná nebo ne. Tyto látky pak přecházejí do jejich masa a mléka a následně do organismu těch, kdo tyto potraviny konzumují, a přispívají ke vzniku koronárních chorob a vysokého krevního tlaku. V ekologickém chovu se zvířatům podávají syntetické léky jen v odůvodněných a nutných případech a takové zvíře následně musí dodržet dlouhou inkubační dobu.
 • Neskrývají žádné vedlejší náklady
  Srovnejte to například se stovkami milionů korun, které musíme z našich daní a poplatků za vodu platit na odstraňování chemikálií z pitné vody v důsledku intenzivního používání pesticidů a umělých hnojiv. Zemědělství se za poslední tři generace radikálně změnilo. Z malých rodinných hospodářství založených na lidské práci vznikly výrobní podniky zcela závislé na strojích, které spotřebovávají velká množství fosilních paliv. Ještě více energie se dnes spotřebuje na výrobu umělých hnojiv. Ekologické zemědělství používá tradiční metody pěstování, jako je ruční pletí, zelené hnojení místo umělých hnojiv, přirozenou obnovu půdní úrodnosti. V neposlední řadě místní výrobky často přicházejí na místní trh, takže odpadají tisíce zbytečně ujetých kilometrů.
 • Ekozemědělci a biovýrobci udržují vysoké standardy
  Biopotraviny pocházejí z důvěryhodných zdrojů. Všichni ekologičtí farmáři a výrobci biopotravin jsou minimálně jedenkrát ročně kontrolováni. Standardy ekologického zemědělství jsou ukotveny v Evropské legislativě. Biopotraviny ve skutečnosti nejsou dražší než konvenční potraviny, protože konvenční produkce je zaplacena ještě několikrát, skrytě a nenápadně, z našich daní. Platíme škody na řekách znečištěných hnojivy, platíme výzkumy a testy na BSE, vyvíjení nových typů pesticidů, likvidaci nebezpečných odpadů a důsledky znečištění životního prostředí. Americký autor Gary Null říká: „Když shrneme skutečné ekologické a sociální náklady na zavlažení jedné hlávky salátu, její cena se bude pohybovat mezi 60-90 Kč.
 • Pečují o zvířata
  Zdraví, pohoda a přirozené podmínky k životu zvířat mají své pevné místo v systému ekologického hospodaření. Zvířata chovaná na ekofarmě mají volný přístup na pastvu a mohou se chovat podle své přirozenosti. Ve stájích mají pohodlně podestláno, obvykle slámou, a dostatek prostoru. Dbá se na omezení negativních dopadů při transportu zvířat. Ekologičtí chovatelé nemusejí podávat svým zvířatům denně množství antibiotik a jiných léků, protože praktikují zdravý, vyvážený systém: nedržet na daném prostoru příliš mnoho zvířat, mít pokud možno více druhů zvířat pohromadě a krmit je přirozenými krmivy. Hojně se používají homeopatika a bylinné přípravky. V případě akutního onemocnění, pokud by zvíře mohlo jinak trpět, se mohou pod dohledem veterináře použít konvenční léčiva.
 • Prospívají přírodě a volně žijícím zvířatům
  Mnoho studií dokazuje, že ekologické zemědělství má pozitivní vliv na rozmanitost fauny a flóry, je ohleduplnější k divokým zvířatům, méně znečišťuje, produkuje méně oxidu uhličitého-způsobujícímu globální oteplování-a méně nebezpečných odpadů. Intenzivní zemědělství způsobuje silnou erozi půdy. Rozoráním mezí, odlesněním krajiny, vysoušením bažin a regulací toků ztratily volně žijící druhy rostlin a živočichů svá přirozená stanoviště.V některých oblastech zmizelo přes 70 % ptáků, mnoha druhům motýlů, obojživelníků, plazů a malých savců hrozí vyhubení. Biozemědělství je mnohem přátelštější k životnímu prostředí a přírodě. Na místech, kde se hospodaří tímto způsobem, se rozšiřuje druhová pestrost ptáků, motýlů a rostlin. V ekologickém zemědělství je zakázáno používat chemické látky, ať již umělá hnojiva nebo jedovaté postřiky, které zabíjejí živé organismy. Střídání plodin a pěstování starých zapomenutých odrůd, které jsou přizpůsobené místním podmínkám, stejně jako ochrana mezí a remízků napomáhá vrátit do krajiny téměř již vymizelé druhy rostlin a živočichů.
 • Výborně chutnají
  Mnoho lidí tvrdí, že biopotraviny prostě chutnají lépe. Řada významných šéfkuchařů vaří jen z biopotravin (například v hotelu Ritz v Londýně). Biopotraviny překypují chutěmi. Proč? Důvod může být v tom, že ekofarmáři se snaží o to, aby zvířata zakoušela co nejméně stresu a krmí je pokud možno co nejpřirozenější stravou. Bio ovoce i zelenina rostou pomaleji (jelikož umělá hnojiva jsou zakázána) a mají nižší obsah vody než konvenční. Mnoho špičkových kuchařů používá biopotraviny, protože prostě lépe chutnají. Péče o půdu se projevuje v kvalitě rostlin, z kvalitních rostlin se vyrábí kvalitní potraviny, bez umělých aditiv a zlepšovadel, která nejsou při biovýrobě povolena. Zvířata chovaná v podmínkách pro ně přirozených, bez stresu, s kvalitním krmením bez umělých náhražek, dávají pochopitelně maso, mléko a vejce nesrovnatelně lepší než z konvenčních velkovýrobních chovů. Biopotraviny mají proto přirozeně výbornou chuť, což může potvrdit každý, kdo je ochutnal.

Proč lidé volí biopotraviny ...

Jsme to, co jíme ...
Ekologické zemědělství vychází z faktu, že naše zdraví přímo souvisí s kvalitou potravin, které jíme. Kvalitní potraviny získáme ze zdravých rostlin. Zdravé rostliny rostou jen ve zdravé půdě. Hlavní rysy ekologického zemědělství jsou:

 • přísný zákaz používání umělých hnojiv a pesticidů
 • ekofarmáři spoléhají na zdravou, úrodnou půdu a smíšené kultury plodin
 • zvířata jsou chována bez rutinního podávání léků a antibiotik, jak je to běžné v intenzivních konvenčních chovech

„Bio" je chráněno zákonem
Používání termínu „ekologické zemědělství" a označení „Bio-Produkt ekologického zemědělství" je přesně stanoveno podle zákona o ekologickém zemědělství. Pěstování a zpracování biopotravin se řídí přísnými pravidly. Zelené logo „Bio - produkt ekologického zemědělství" vám zaručuje, že biopotraviny jsou opravdu ty pravé, pocházející z ekofarmy.

O svém zdraví rozhodujeme sami
Je na čase transformovat zemědělství na udržitelné podnikání, založené na systémech, které mohou být používány po staletí - ne desetiletí - aniž by byly podkopány zdroje, na níž je zemědělská produktivita závislá. Zbývá otázka: jak to udělat. Způsob, kterým my, spotřebitelé, utrácíme peníze, je jedním z nejdůležitějších voleb, které činíme:

 • Pokud budeme své peníze utrácet za potraviny pocházející z ekologicky vypěstovaných surovin a vyrobených co nejblíže místu spotřeby, podporujeme dlouhodobě udržitelný způsob výroby potravin.
 • Pokud kupujeme místní biopotraviny, dáváme svůj hlas krátkému, jasně čitelnému potravnímu řetězci - řetězci, který podporuje osobní vztah mezi lidmi a půdou.
 • Podporujeme způsob hospodaření, který přibližuje konzumenty a producenty, a zemědělci dáváme možnost vyprávět svůj příběh: měl by to být dobrý příběh, ať už má bio značku nebo ne - čisté potraviny, vypěstované bez pesticidů, zvířata, se kterými se zachází eticky.
 • Dalším důvodem proč kupovat biopotraviny je, že zemědělství má vliv na to, jak vypadá krajina - vaše peníze utracené za potraviny ji mohou pomáhat chránit.

My, konzumenti jídla, jsme ve skutečnosti jeho nejdůležitějšími producenty. S každým rozhodnutím, které činíme při koupi potravin, pomáháme vytvářet svět, ve kterém chceme žít, sousto po soustu.

Biopotraviny znamenají:

Zdravotní nezávadnost - Ekofarmáři nesmějí používat chemické postřiky, které se mohou akumulovat v potravinách. Do biopotravin se nepřidávají umělé přídatné látky, které jsou spojované se vznikem astmatu a srdečních onemocnění. Spotřebitelé, kteří chtějí zlepšit příjem minerálních látek a vitamínu C, a zároveň se nevystavovat potenciálně škodlivým pesticidům a umělým potravinářským aditivům (tzv. éčkům), dávají přednost biopotravinám, kdekoliv je to možné. V intenzívním zemědělství se používá celá řada pesticidů, z nichž mnoho je extrémně toxických i pro člověka a mohou být příčinou vzniku rakoviny a dalších nemocí. Pro každou z těchto chemických látek jsou stanoveny přípustné meze a vyhodnocena rizika pro lidské zdraví. Nicméně průzkumy shodně dokazují mnohem vyšší výskyt reziduí ve vzorcích potravin, než dovolují státní normy. Je také málo známo, že složky pesticidů mají dlouhodobé působení nebo že vzájemným ovlivňováním může jejich toxicita vzrůstat. Metody intenzivního hospodaření také způsobují pronikání pesticidů a nitrátů do zdrojů pitné vody. To nejenže vážně ohrožuje lidské zdraví, ale představuje také náklady na snižování škod na vodních zdrojích, které musí zaplatit daňoví poplatníci.

Čisté životní prostředí - Ekologické zemědělství je přátelské k životnímu prostředí, takže na ekofarmách je mnohem větší rozmanitost ptáků, motýlů a dalších rostlinných a živočišných druhů. Pravidla ekologického zemědělství zakazují používání geneticky manipulovaných organismů a technologií.

Pohoda zvířat - V ekologickém zemědělství jsou zvířata chována v přirozených podmínkách podle svých nároků a potřeb, s dostatkem pohybu a přirozenou stravou. Zvířata chovaná na ekofarmě mají volný přístup na pastvu a mohou se chovat podle své přirozenosti. Ve stájích mají pohodlně podestláno, obvykle slámou, a dostatek prostoru. Dbá se na omezení negativních dopadů při transportu zvířat. Ekologičtí chovatelé nemusejí podávat svým zvířatům denně množství antibiotik a jiných léků, protože praktikují zdravý, vyvážený systém: nedržet na daném prostoru příliš mnoho zvířat, mít pokud možno více druhů zvířat pohromadě a krmit je přirozenými krmivy. Hojně se používají homeopatika a bylinné přípravky. V případě akutního onemocnění, pokud by zvíře mohlo jinak trpět, se mohou použít konvenční léčiva.

Žádné geneticky modifikované potraviny - V ekologickém zemědělství se nesmějí používat geneticky modifikované organismy (GMO) - to je stanoveno zákonem. Geneticky modifikovaná sója, kukuřice a jiné produkty jsou zakázány jak pro krmení zvířat, tak pro potraviny.

Bohatá přírodní rozmanitost - Průzkumy prokázaly pozitivní vliv ekologického hospodaření na život v krajině. Není těžké říci proč: pesticidy používané v konvenčním zemědělství zabíjejí půdní organismy, hmyz i mnoho dalších druhů živočichů. Zabíjejí také ty rostliny, které jsou považované za plevel. To všechno znamená úbytek potravních zdrojů pro zvířata, ptáky a užitečný hmyz, a také ničení jejich přirozených stanovišť. Naproti tomu ekologické zemědělství poskytuje široký prostor pro úkryty: více živých plotů, širší okraje polí, pastviny bohaté na byliny a jeteloviny a smíšené kultury plodin. Ochrana životního prostředí je přirozenou součástí ekologického zemědělství.

Chuť - Mnoho lidí říká, že kupují biopotraviny pro jejich lepší chuť. Nejlepší světoví kuchaři-celebrity vaří jen z biopotravin. Nejznámější londýnský hotel Ritz vaří pouze z biopotravin.

Nejen biopotraviny ... Bio již dnes neznamená jen jídlo. V některých zemích (i v ČR) můžeme nakupovat i ekologicky vypěstované dřevo, oděvy z bio bavlny, kosmetiku a hygienické potřeby vyrobené ze surovin pocházejících z ekozemědělství či restaurace, které vaří úplně nebo převážně z biopotravin.