Ve skladem a odesln ihned, dopravn 65 K do 7000 Balkoven a Alza box

Prodn a alternativn medicna, doplky stravy, tinktury, byliny, liv masti a oleje -> NADJE-Mgr. Jarmila Podhorn - bylinn vtaky, smsi a kry, gemmoterapie -> Bylinn vtaky

Leukostop T50 - bylinn vtaek 50ml/NADJE  

Cena: K
Mnostv skladem:1
Mnostv:

Tinktura je sms tamaryku, enenu, eleuterokoku, vesu a rakytnku. Podpora tvorby hemoglobinu a ervench krvinek, itn krve a tla, poslen obranyschopnosti, fyzick a psychick povzbuzen, poslen innosti srdce a jater.

Tamaryek - zajmavosti:

Ke rostouc v psitch pdch s mladmi tenkmi vtvikami a etnmi rovmi kvty. Pvodem ze Stedozem je znan rozen na pobe Atlantskho ocenu a po cel Evrop, vtinou jako okrasn rostlina. Pupeny maj znan vznam pro tvorbu a kvalitu krve, tamaryek pzniv ovlivuje tvorbu hemoglobinu a ervench krvinek, napomh itn a srlivosti krve. Podporuje jatern funkce, trven a proiovn tla. Tamaryek je rovn innm adaptogenem, pispv k regeneraci duevn a tlesn kondice a celkov odolnosti organismu. Lze jej vhodn kombinovat s oekem vlaskm, fkovnkem a habrem.

en-en - zajmavosti:

enen zvan tak vehoj liv, asto tak koen ivota. Je to vytrval rostlina s plmetrovm stonkem a svtle zelenmi kvty. Domovinou enenu jsou sibisk tajgy, sever ny a Koreje. Pi pstovn je pro co nejvy innost koene dleit sklzet rostlinu alespo v ptm nebo tvrtm roku. Obsahov ltky koene jsou dkladn prozkoumny, ale pesto se prbn objevuj nov biologicky aktivn sloky. Mezi nejdleitj pat tzv. ginsenosidy, co jsou steroidn glycosidy and triterpenov saponiny. Z dalch, pro biologick psoben vznamnch ltek, lze jmenovat kyselinu panaxovou, vitaminy a minerly. enen jako dleit harmoniztor i adaptogen je vyuvan po tisce let. Z jeho etnch aplikanch forem pat dnes k nejinnjm tinktury. enen podporuje imunitn systm a odolnost organismu. Pomh udrovat duevn vkonnost, posiluje pam a schopnost soustedn. Povzbuzuje pi nav a vyerpn, stimuluje vitalitu, fyzick vkon a sexuln funkce. Podporuje krevn obh, pispv k udrovn normln hladiny glukzy v krvi.

ertv koen - zajmavosti:

Eleuterokok t zvan ertv koen se pouv v n ji nkolik tisc let. nsk csa en nung o nm tvrdil, e umouje chrommu dtti okamit chodit. Pro zpadn svt se v poslednch destiletch stalo zajmavm jeho pouit jako nhrada enenu. Na Sibii se v tradin vyuval ji ve star minulosti, o em svd i nzev sibisk enen. Z rostliny se vyuv hlavn koen, i kdy tak jej ostatn sti obsahuj inn ltky. Charakteristickou skupinou bioaktivnch sloek jsou tzv. eleuterosidy, dle se vyskytuj sacharidy vetn krob, silice, pryskyice, pektiny, antokyany a dal ltky. Lihov extrakt z rostliny posiluje obranyschopnost a imunitn systm. Povzbuzuje fyzick a psychick sly pi nav, vyerpn, rekonvalescenci a pi regeneraci sil. Pispv tak k udrovn normlnho krevnho obhu a tlaku.

Ves - zajmavosti:

Ves je kek dosahujc vky a 1 m, s devnatm polhavm stonkem s drobnmi rovmi kvty. Roste pevn na psench raelinovch pdch na proslunnch mstech. Sbr se jeho na, ale nejvce aktivnch ltek je v kvtu, kter obsahuj pedevm katechinov tsloviny, dle flavonoidy, alkaloid ericolin, silice, hoiny, pryskyice a adu minerlnch ltek. Ves je vestrann nedocennou univerzln psobc bylinou. Vynik zejmna zklidujcmi a relaxanmi inky, lze jej ale pout i pro adu dalch podprnch el. Lze jej aplikovat v rznch formch jako aj anebo balzm, ale nejinnj formou je pupenov tinktura.

Rakytnk - zajmavosti:

Rakytnk tvo trnit ke vysok do 2 m, jeho pvodem jsou oblasti severn Evropy a stedn a vchodn Asie, vysazuje se jako okrasn i uitkov ke i v dalch oblastech mrnho psma. Zmnky o jeho pouit pochzej ji ze starho ecka, kde jej pidvali do krmiva pro kon k podpoe pibvn na vze a pro lesklou srst. Od toho je odvozen i jeho latinsk nzev Hippophae, co v pekladu znamen leskl k. Plod rakytnku se po stalet pouval v Evrop a v Asii jako soust lidsk potravy, i jako surovina pro vrobu rznch podprnch prepart. Dnes je va z bobul rakytnku bnm npojem v mnoha stech Evropy a Asie, je oceovan jak pro svoji sv chu, tak i pro vysok nutrin hodnoty, zejmna pro obsah blkovin, vitamn C, D, E, K a organickch kyselin. Obdobn oblben jsou i rakytnkov demy. Olej zskan z plod obsahuje vitamn E, karotenoidy, fytosteroly a polynenasycen mastn kyseliny alfa-linolenovou, gama-linolenovou a linolovou. List obsahujc mj. flavonoidy se pouv pro ppravu vivnho aje, rzn vtaky a olej jsou hodnotnou surovinou pro kosmetick vrobky. O cennch vlastnostech oleje svd i skutenost, e rut kosmonauti pouvali na ochranu ped kosmickm zenm prv krm obsahujc olej z rakytnku. Rakytnk psob blahodrn na ki a nadmrn such sliznice, pispv k jejich sprvn funkci v oku, stech i pochv. Posiluje srdce, pzniv ovlivuje cvy. Stimuluje imunitn systm, zvyuje pirozenou obranyschopnost organismu. Podporuje metabolismus, pzniv psob na stevn trakt a stevn aktivitu.

« zpt
contents ©2023 Vitamina.cz | Standa-David.com